Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Internetového obchodu BLINGSTAR.CZ

 

Kontaktní údaje:

BLINGSTAR.CZ
Jan Neubauer
se sídlem na adrese: Jugoslávská 24, Plzeň, 32600

IČ: 87070243

tel: +420 608 522 637

web: https://www.blingstar.cz/


I. Obecná ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.blingstar.cz . Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.blingstar.cz, Jan Neubauer se sídlem Jugoslávská 1859/24, 326 00 Plzeň 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

2.    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

3.    Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4.    Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.    Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

6.    Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.blingstar.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7.    Objednávky učiněné na dobírku ověřujeme telefonicky, případně emailem. Pokud tel. číslo nebo email neexistuje, nebo objednávka nebyla zákazníkem potvrzena, vyhrazujeme si právo takovouto objednávku zrušit.

 

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1.    Veškeré zboží odesíláme ihned, max. do druhého dne po přijetí objednávky respektive platby, a to v závislosti na zvoleném způsobu úhrady zboží. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u platby převodem na účet je počátkem expediční lhůty okamžik připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

2.    Přepravné/poštovné se mění v závislosti na povaze zboží a na zákazníkem vybraném způsobu úhrady.

3.    Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován rovněž na stránce Typy plateb a dopravy.

 

 

IV. Reklamace

1.    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.blingstar.cz, který je nedílnou součástí obchodních podmínek a právním řádem platným v ČR. Kontakt na ČOI najdete zde: https://www.coi.cz/

2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

V. Vrácení Zboží - Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO

Zde si stáhněte formulář, vyplňte ho a odešlete spolu s vraceným zbožím: formulář na odstoupení od kupní smlouvy

·      Kupující má podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 

·      Vracené zboží musí být nepoškozené a v původním stavu. V opačném případě může být částka původní ceny ponížena.

·      Zboží musí být odesláno zpět prodávajícímu takovým způsobem, aby se předešlo případným škodám na zboží a jejich případnému následnému vymáhání ze strany prodávajícího. Po obdržení vráceného nepoškozeného zboží prodávající  kupujícímu zákazníkovi, který odstoupil od smlouvy, vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem jakým bude kupující požadovat. Vracené zboží neposílejte na dobírku - nebude přijato.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

       a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

2.    Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

VII. Nepřevzetí zásilky

V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě bude po kupujícím požadováno zaplacení nákladů na doručení(poštovné + balné). Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

 

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Registrační oznámení bylo zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů - Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
2) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případných dalších osobních údajů, které prodávajícímu poskytne (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
4) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5) Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9 odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám s výjimkou portálu Heureka.cz.

Kupující souhlasí, že v mu v horizontu 14 dní ode dne objednání zboží bude na jeho emailovou adresu zaslán dotazník od Heureka.cz, kde může následně veřejně zhodnotit celkovou spokojenost s nákupem.

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího (např. informace ohledně odeslání zboží apod.). Pokud kupující nezvolí jinak, souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2) Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.    Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.blingstar.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3.    V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

 

 

Kontaktní údaje/adresa pro doručení:

Jan Neubauer

Blingstar.cz

Jugoslávská 24

326 00 Plzeň

tel: 608 522 637

email: blingstar@email.cz

 

V Plzni dne 5.2. 2020


Náš tip